Агенција за обезбедување

Agencija za obezbeduvanje
 • Физичко Обезбедување
 • Техничко Обезбедување
 • Превентивно Патролно Обезбедување
 • Вип Обезбедување
 • Оградување и обезбедување на настани
 • Мониторинг

АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА

Физичко обезбедување - Агенција за обезбедување

ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 • Обезбедување на приватен имот
 • Обезбедување на јавни и културни манифестации
 • Обезбедување на комерцијални објекти
 • Обезбедување на здраствени установи
 • Дигитализација на процесот за физичко обезбедување
 • Портирски услуги
 • Вип Обезбедување
 • Транспорт на хартии од вредност

TЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 • 24 Часовно техничко обезбедување на имот
 • Монтажа на алармни системи
 • Монтажа на видео надзор
 • Мониторинг центар за следење на Алармни Системи
 • Мониторинг Центар за следење на Видео Надзор
 • Дигитален Комуникациски систем за комуникација
technical security техничко обезбедување
патролно обезбедување patrolno obezbeduvanje

Патролно Обезбедување

 • Патролно интервентна екипа
 • Обучени професионалци за правовремена реакција и интервенција по приемот на алармниот сигнал од загрозениот објект на обезбедуваната локација
 • Модерен возен парк
 • Опрема и Логистика

Агенција за обезбедување